Privacystatement

Energieloket Haarlemmermeer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In deze Privacy policy geven wij globaal inzicht in de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan.

Energieloket Haarlemmermeer is een samenwerking van gemeente Haarlemmermeer, energie coöperatie NMCX en de landelijke koepel van energie coöperaties HOOM.  Binnen Energieloket Haarlemmermeer is NMCX verantwoordelijk voor het beheer van uw persoonlijke gegevens.

 • De privacy wordt zoveel als mogelijk gewaarborgd en daarom gaan we zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens;
 • Energieloket Haarlemmermeer houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
  • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Er wordt om uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd als toestemming nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • De beveiliging van uw persoonsgegevens wordt mede gewaarborgd door de getroffen technische en organisatorische maatregelen;
  • Er worden nooit zonder uw toestemming persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • NMCX is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen worden geadministreerd en verwerkt voor de volgende doelstellingen:

 • De leden- en klantenadministratie en de administratie van de deelnemers aan projecten van Woonwijs/NMCX;
 • Het innen van bijdragen (zoals contributie, of voor deelname aan een project);
 • Het uitbetalen van opbrengsten;
 • Het doorgeven aan onze relaties waar dit deel is van de regeling of het project waaraan u deelneemt (zoals aan een energieleverancier voor de levering van energie of de terugbetaling van energiebelasting).

Van al onze relaties vragen we de volgende (persoonlijke) gegevens:

 • Algemeen
  • Naam (voornaam en achternaam) van personen;
  • Bedrijfsnaam, KvK nummer en naam van contactpersoon van bedrijven;
  • Adres, postcode en woonplaats;
  • Telefoonnummer(s), vast en/of mobiel;
  • E-mailadres;
  • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Van personen bovendien:
  • Geslacht en aanspreektitel;
  • Geboortedatum;
 • Afhankelijk van de regeling of het project waaraan wordt deelgenomen:
  • De datum van aanmelding en indien van toepassing, beëindiging van deelname;
  • Aantal participaties of deelnamebewijzen;
  • Waar van toepassing aard van het contract (b.v. energielevering);
  • Wel of niet een verleende incassomachtiging;
  • Historie van verzonden facturen en/of nota’s;
  • Betaalhistorie;

In het algemeen worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Dit betekent dat uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang u een relatie van Energieloket Haarlemmermeer/NMCX bent dan wel deelneemt aan een of meer van de betreffende regelingen of projecten. Daarna worden uw gegevens in de administratie nog bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.

De gegevens die wij van u hebben ontvangen, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Woonwijs ziet er op toe dat met al deze partijen een verwerkersovereenkomst is gesloten teneinde ook bij die partijen uw gegevens beschermd zijn. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Overigens kunnen wij persoonsgegevens wel met derden delen indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Hierbij dient u te denken aan:

 • De geheimhoudingsverplichting die aan betrokkenen bij Energieloket Haarlemmermeer die toegang hebben tot uw gegevens worden opgelegd door middel van contractuele bepalingen of een ondertekende geheimhoudingsverklaring;
 • Beveiliging van de door Energieloket Haarlemmermeer gebruikte systemen door middel van gebruikersnaam en wachtwoord en door steeds binnen redelijke tijd de door de leverancier aangeboden beveiligingsupdates te installeren;
 • Ook de toegang tot de systemen van de genoemde derde partijen is zo beveiligd.

Deze Privacy Policy wordt de komende tijd verder uitgewerkt met meer precieze regels voor de verschillende relaties die Energieloket Haarlemmermeer/NMCX heeft hebben met leden, klanten, deelnemers en leveranciers.

Als u over deze Privacy Policy vragen heeft, dan is de voorzitter van Coöperatie NMCX of de coördinator van Energieloket Haarlemmermeer vanzelfsprekend bereid om u nader te informeren.