Privacybeleid

Energieloket Haarlemmermeer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In deze Privacyverklaring geven wij globaal inzicht in de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan.

Energieloket Haarlemmermeer is een samenwerking van de gemeente Haarlemmermeer en NMCX Centrum voor Duurzaamheid.  Binnen Energieloket Haarlemmermeer is NMCX Centrum voor Duurzaamheid verantwoordelijk voor het beheer van jouw persoonlijke gegevens.

 • De privacy wordt zoveel als mogelijk gewaarborgd en daarom gaan we zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens;
 • Energieloket Haarlemmermeer houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
  • Jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Er wordt om jouw uitdrukkelijke toestemming gevraagd als toestemming nodig is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • De beveiliging van jouw persoonsgegevens wordt mede gewaarborgd door de getroffen technische en organisatorische maatregelen;
  • Er worden nooit zonder jouw toestemming persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • NMCX Centrum voor Duurzaamheid is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden geadministreerd en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het inplannen van adviesgesprekken en het adviseren via e-mail, telefoon of online dienst;
 • Het aanvragen van offertes bij derde partijen;
 • Het inschrijven van de nieuwsbrief;
 • Het aanmelden bij een derde partij voor een dienst.

In het algemeen worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Dit betekent dat uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang u een relatie van Energieloket Haarlemmermeer bent dan wel deelneemt aan een of meer van de betreffende regelingen of projecten. Daarna worden uw gegevens in de administratie nog bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.

De gegevens die wij van u hebben ontvangen, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

NMCX Centrum voor Duurzaamheid ziet er op toe dat met al deze partijen een verwerkersovereenkomst is gesloten teneinde ook bij die partijen uw gegevens beschermd zijn. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Overigens kunnen wij persoonsgegevens wel met derden delen indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Hierbij dient u te denken aan:

 • De geheimhoudingsverplichting die aan betrokkenen bij Energieloket Haarlemmermeer die toegang hebben tot uw gegevens worden opgelegd door middel van contractuele bepalingen of een ondertekende geheimhoudingsverklaring;
 • Beveiliging van de door Energieloket Haarlemmermeer gebruikte systemen door middel van gebruikersnaam en wachtwoord en door steeds binnen redelijke tijd de door de leverancier aangeboden beveiligingsupdates te installeren;
 • Ook de toegang tot de systemen van de genoemde derde partijen is zo beveiligd.

Deze Privacy Policy wordt de komende tijd verder uitgewerkt met meer precieze regels voor de verschillende relaties die Energieloket Haarlemmermeer/NMCX heeft hebben met leden, klanten, deelnemers en leveranciers.

Als u over deze Privacy Policy vragen heeft, dan is de voorzitter van Coöperatie NMCX of de coördinator van Energieloket Haarlemmermeer vanzelfsprekend bereid om u nader te informeren.